Reklamačný poriadok

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1.      Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
             zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
1.2.      Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané SZČO Martin Nemeček so sídlom Jána Bottu 3581/58, 917 01, Trnava, Slovenská Republika. IČO: 52968251; DIČ: 1126093078 zapísaný v živnostenskom registri č. 250-44725 na Okresnom úrade v Trnave.

1.3.      Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu
             uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.
1.4.      Tento reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.somvandrak.sk

1.5.      Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom reklamačného poriadku predávajúceho.
1.6.      Kupujúci uhradí náklady spojené s reklamovaním tovaru predávajúcemu (poštovné, resp. prepravné) sám. Predávajúci nepreberá zakúpený tovar, ktorý mu
             bol zaslaný Spotrebiteľom prostredníctvom dobierky.

  1. Výklad pojmov

2.1.      Predávajúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie SZČO Martin Nemeček so sídlom Jána Bottu 3581/58, 917 01, Trnava, Slovenská Republika. IČO: 52968251; DIČ: 1126093078 zapísaný v živnostenskom registri č. 250-44725 na Okresnom úrade v Trnave.
2.2.      Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
             povolania.
2.3.      Reklamáciou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.
2.4.      Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením
             kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
2.5.      Odborným posúdením sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou
             osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

III.   Zodpovednosť za vady

3.1.      Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať
             záväzným technickým normám.
3.2.      Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (ak nejde o spotrebný tovar).
             Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
3.3.      Záručná doba je 24 mesiacov.
3.4.      Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo v návode k nemu priloženom vyznačená lehota na použitie, záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
3.5.      Pri tovaroch, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhší čas, osobitné predpisy ustanovujú záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov
             sa môže týkať aj len niektorej súčiastky tovaru.
3.6.      Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
3.7.      Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, stačí namiesto záručného listu vydať doklad
             o kúpe tovaru.
3.8.      Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava.
3.9.      Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
             V prípade výmeny vadného tovaru kupujúci dostane doklad, na ktorom bude vymenený tovar označený. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného
             dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.
3.10.    Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

  1. Záručné podmienky

4.1.      Reklamácie sa vzťahujú len na tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
4.2.      Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (faktúra, záručný list, manuál alebo
             iný dokument potrebný na prevádzku a údržbu zakúpeného tovaru). Zjavné vady zistiteľné pri prehliadke tovaru, chýbajúci alebo nesprávne dodaný tovar je kupujúci povinný
             reklamovať bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru. Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný zistené zjavné vady, nekompletnosť tovaru a dokladov reklamovať
             ihneď. Pri doručení tovaru dopravcom, kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať reklamačný protokol o zistených zjavných
             vadách doručenej zásielky.
4.3.      V prípade, ak tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim, resp. výrobcom, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu
             najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané (uvedené sa nevzťahuje na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy v
             zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
             prevádzkových priestorov prevádzkovateľa v znení neskorších predpisov).
4.4.      Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami spravovať.
4.5.      Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.
4.6.      Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou.
4.7.      Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá jeho používania, tovar užívať predpísaným spôsobom, na účely a za podmienok, na ktoré je
             tovar určený, a ošetrovať ho v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a určením.
4.8.      Záruka sa nevzťahuje najmä
             -na vady spôsobené bežným opotrebením alebo nadmerným používaním veci, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku
             prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,
             -na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, prípadne uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
             -na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
             -na vady spôsobené neodbornou opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami než výrobcom,
             -na vady spôsobené prírodnými živlami,
             -na tovar s porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare,
             -na mechanické poškodenie tovaru, prípadne na iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru zistiteľné pri jeho prevzatí, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri
             prevzatí tovaru, a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, prípadne o iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí, bez
             zbytočného odkladu po prevzatí tovaru,
             -na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
             -ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
             -ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.

  1. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady

5.1.      Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť poštou alebo kuriérskou službou, spolu s kópiou dokladu o nákupe a dôvodom reklamácie zaslanou
             na adresu : Martin Nemeček, Jána Bottu 58, 917 01, Trnava.

5.2.      Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru, resp. o zaplatení kúpnej ceny, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.
V prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná za záručnú. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách
             súvisiacich so zárukou.
5.3.      Za účelom správneho posúdenia uplatnenej reklamácie je nevyhnutné, aby bol reklamovaný Tovar čistý, suchý (t.j. textília, koža, syntetický materiál resp. iný materiál, z
             ktorého je vyhotovený Tovar nesmie obsahovať vodu), kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Inak je Predávajúci oprávnený
             odmietnuť prebratie predmetu reklamácie
5.4.      Kupujúci pri uplatnení reklamácie čitateľne vyplní reklamačný protokol – reklamáciu, v ktorom presne opíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. V reklamačnom
             protokole zákazník uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, prípadne sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú ho predávajúci vyrozumie o spôsobe vybavenia.
             Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim v reklamačnom protokole a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú
             kontaktnú adresu. V reklamačnom protokole kupujúci zároveň uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej
             reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou alebo kuriérom). Reklamačný protokol kupujúci odovzdá, prípadne zašle predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom a
             príslušnými dokladmi. Vzor reklamačného protokolu je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.somvandrak.sk, alebo vzorový reklamačný formulár môže po
             vyžiadaní zaslať predávajúci kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. Formulár môže kupujúci vyžiadať  e-mailom alebo telefonicky. Pre tento účel môže použiť nasledovné 
             kontakty e-mail : info@somvandrak.sk alebo t.č.: +421 902 512 517
5.5.      Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu daného tovaru,
             pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.
5.6.      Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného
             tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu alebo autorizovanému stredisku. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu, prípadne servisnému stredisku sa za deň
             začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu, prípadne servisnému stredisku.
5.7.      Ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky požadované doklady, prípadne tieto doklady nie sú čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné
             konanie sa začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar,
             reklamácia sa bude považovať za neopodstatnenú.

  1. Vybavenie reklamácie

6.1.      Pri osobnom reklamovaní tovaru zamestnanec predávajúceho vydá kupujúcemu prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.
6.2.      Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný ihneď doručiť kupujúcemu potvrdenie o prijatí (uplatnení)
             reklamácie; ak potvrdenie nemožno doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení
             reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
6.3.      Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a 623
             Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie
             ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie
             stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených
             prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
6.4.      Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
6.5.      Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez
             ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
             Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
             Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.
6.6.      Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie
             uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj
             všetky ďalšie s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže
             zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný do 14 dní
             odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie uhradiť spotrebiteľovi všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené
             náklady. Opätovne uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
6.7.      O vybavení reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu výstupný protokol najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie.
             Spolu s odovzdaním výstupného protokolu si predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu vyplýva z reklamácie (odovzdá opravený reklamovaný tovar, odovzdá nový tovar,
             za ktorý bol reklamovaný tovar vymenený, vráti kúpnu cenu alebo jej časť, prípadne vráti neopravený reklamovaný tovar, ak reklamácia bola zamietnutá).
6.8.      O vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho zaslaním e-mailovej správy. Zároveň kupujúceho vyzve na prevzatie tovaru alebo iného nároku, ktorý mu z
             uplatnenej reklamácie prislúcha (vrátenie kúpnej ceny, výmena veci), ak kupujúci požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie. V prípade, ak kupujúci požiada o
             zaslanie vybavenej reklamácie poštou, predávajúci zašle opravený tovar, vymenený nový tovar alebo kúpnu cenu na adresu kupujúceho spolu s potvrdením o vybavení
             reklamácie (výstupným protokolom).
6.9.      Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách.

VII.   Spôsoby vybavenia reklamácie

7.1.      Ak kupujúcemu nebolo dodané správne množstvo tovaru (podľa zmluvy), prípadne ak tovar nie je kompletný, predávajúci dodá kupujúcemu chýbajúce množstvo tovaru. V
             prípade dodania nesprávneho druhu tovaru predávajúci dodá kupujúcemu tovar dohodnutého druhu, pričom kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu dodaný tovar
             nesprávneho druhu (vymieňaný tovar) v stave, v akom ho prevzal.
7.2.      Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez
             zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odstráni. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže
             namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
             vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné
             ťažkosti. Odstrániteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nezhorší kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
7.3.      Ak sa vykonanou záručnou opravou zhoršil vzhľad tovaru a nebola porušená jeho funkčnosť, reklamáciu možno riešiť zľavou z kúpnej ceny.
7.4.      Kupujúci má právo požadovať bezplatnú výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy:
             – ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,
             – ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať; za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa
             považuje stav, -ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách,
             – ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné
             vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, ak predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa vada považuje za neodstrániteľnú).
7.5.      Ak sa na tovare objavia iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
7.6.      Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania tovaru a možnosť jeho ďalšieho užívania. 0 výške
             poskytovanej zľavy rozhoduje poverený zamestnanec predávajúceho.
7.7.      Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
7.8.      Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
             – odovzdaním opraveného tovaru,
             – výmenou tovaru,
             – vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy),
             – vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
             – písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
             – odôvodneným zamietnutím reklamácie.
7.9.      Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení
             neskorších predpisov.

VIII.   Záverečné ustanovenia

            Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.11.2020